ผลการค้นหา

รวมทั้งหมด 452 รายการ

2563-PTE-SDN_11 ก_5.พ. 63 สัมภาษณ์เรื่องเรือ_๒๐๐๘๒๐.jpg

รูปภาพ (231.57 KB)

วิไลลักษณ์ แจ่มใจ เคยทำอาชีพค้าขายทางเรือ

2563-PTE-SDN_20200218-ถอดเทปวิไลลักษณ์.doc

เอกสาร (291.00 KB)

วิไลลักษณ์ แจ่มใจ เคยทำอาชีพค้าขายทางเรือ

2563-PTE-SDN_20200211-vilai.mp3

เสียง (28,659.55 KB)

วิไลลักษณ์ แจ่มใจ เคยทำอาชีพค้าขายทางเรือ

2563-PTE-SDN_11 ก_30.พ. 63 สัมภาษณ์เรื่องเรือ_๒๐๐๘๒๐.jpg

รูปภาพ (216.10 KB)

ยายลมูล จารุภา สัมภาษณ์คนในชุมชนเกี่ยวกับการค้าขายทางเรือ

2563-PTE-SDN_20200211-lamoon.mp3

เสียง (11,558.43 KB)

สัมภาษณ์นางลมูล จารุภา เกี่ยวกับการค้าขายทางเรือ

2563-PTE-SDN_20200218-ถอดเทปยายละมุน.doc

เอกสาร (138.00 KB)

ถอดเทปไฟล์เสียงสัมภาษณ์นางลมูล จารุภา เกี่ยวกับการค้าขายทางเรือ

2563-PTE-SDN_14ก.พ2563สัมภาษณ์พี่ประชุม​ เรืองสว่าง​ เรือมอญ​_๒๐๐๘๒๐.jpg

รูปภาพ (272.20 KB)

นางสาวประชุม เรืองสว่าง สัมภาษณ์คนในชุมชนเกี่ยวกับการค้าขายทางเรือ

2563-PTE-SDN_20200214--pachom.MP3

เสียง (33,112.98 KB)

สัมภาษณ์น.ส.ประชุม เรืองสว่าง เกี่ยวกับการค้าขายทางเรือ

2563-PTE-SDN_20200320-ถอดเทปประชุม.doc

เอกสาร (93.50 KB)

ถอดเทปไฟล์เสียงสัมภาษณ์น.ส.ประชุม เรืองสว่าง เกี่ยวกับการค้าขายทางเรือ

2563-PTE-SDN_14ก_0.พ2563สัมภาษณ์ป้าลำดวล​ เรืองสว่าง​ เรือมอญ​_๒๐๐๘๒๐.jpg

รูปภาพ (254.38 KB)

ลำดวง เรืองสว่าง สัมภาษณ์คนในชุมชนเกี่ยวกับการค้าขายทางเรือ