ผลการค้นหา

รวมทั้งหมด 122 รายการ

2563-PTE-SDN_scan0118.jpg

รูปภาพ (6,823.52 KB)

พ.ศ. 2522 แพงมแร่ดีบุก จ.พังงา คนมอญบ้านศาลาแดงเหนือไปทำเหมืองแร่ดีบุกแพงมกันหลายคน

2563-PTE-SDN_scan0117.jpg

รูปภาพ (7,930.33 KB)

2563-PTE-SDN_scan0119.jpg

รูปภาพ (7,559.29 KB)

2563-PTE-SDN_20200827-ประวัติชุมชน.docx

เอกสาร (82.57 KB)

ประวัติการค้าขายทางเรือ

2563-PTE-SDN_20200720-MonSaladang-sittiporn.docx

เอกสาร (49.70 KB)

บทความ "ชีวิตชาวเรือพ่อค้าแม่ขายชาวมอญ บ้านศาลาแดงเหนือ ปทุมธานี"

2563-PTE-SDN_20200211-lamoon.mp3

เสียง (11,558.43 KB)

สัมภาษณ์นางลมูล จารุภา เกี่ยวกับการค้าขายทางเรือ

2563-PTE-SDN_20200214-pairod.MP3

เสียง (22,814.41 KB)

สัมภาษณ์นายไพโรจน์ เข็มสวัสดิ์ เกี่ยวกับการค้าขายทางเรือ

2563-PTE-SDN_20200214-vichai.MP3

เสียง (29,809.92 KB)

สัมภาษณ์นายวิชัย เรืองสว่าง เกี่ยวกับการค้าขายทางเรือ

2563-PTE-SDN_20200214-lamdaon.MP3

เสียง (36,125.22 KB)

สัมภาษณ์นางลำดวน เรืองสว่าง เกี่ยวกับการค้าขายทางเรือ

2563-PTE-SDN_20200214--pachom.MP3

เสียง (33,112.98 KB)

สัมภาษณ์น.ส.ประชุม เรืองสว่าง เกี่ยวกับการค้าขายทางเรือ