วงจรชีวิตข้อมูลชุมชน

แสดงทั้งหมด 2 รายการ/จากทั้งหมด 2 รายการ

แนวทางการจัดการและดูแลวงจรชีวิตข้อมูลชุมชน

เนื้อหาสำคัญที่ปรากฏในแนวทางการจัดการและดูแลวงจรชีวิตข้อมูลชุมชน เป็นการแสดงให้เห็น “วงจรชีวิตข้อมูลชุมชน” (Community’sData Lifecycle) ที่จะเกิดขึ้น ในระหว่างกระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม รวมถึงการจัดการและดูแลข้อมูลชุ...

ผู้สร้าง: สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี

ขั้นตอนการจัดการและดูแลวงจรชีวิตข้อมูลชุมชน

ขั้นตอนการจัดการและดูแลวงจรชีวิตข้อมูลชุมชนทั้ง 5 ขั้นตอน ได้รับการออกแบบโดยอ้างอิงกับการจัดการและดูแลข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับพฤติกรรมการทำงานวิจัยภาคสนามของไทย แต่ละขั้นตอนจะประกอบไปด้วยขอบเขตของขั้นตอน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ...

ผู้สร้าง: สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี