ที่มาโครงการ

"เว็บไซต์คลังชุมชน" เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก "โครงการคลังชุมชนและเครือข่ายข้อมูล" ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงหาสมดุลย์ในการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิชาการและชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และทักษะในการจัดเก็บ การจัดการและดูแลรักษา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ข้อมูลที่เป็นสมบัติวัฒนธรรมของชุมชนได้รับการจัดเก็บรักษาระยะยาว และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้ตามความต้องการของชุมชน หากผู้ใช้บริการพบปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้

นิยามและขอบเขตของคลังข้อมูลชุมชน

ภายใต้การผสมผสานแนวคิดหลายรูปแบบ และประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนเกือบ 20 ปีที่ผ่านมาของศูนย์ฯ รวมทั้งคำนึงถึงความยืดหยุ่นในการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ศูนย์ฯ เลือกที่จะกำหนดนิยามและขอบเขตของคลังข้อมูลชุมชนไว้ว่าเป็น “เรื่องราวของชุดสะสม (collection) ของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรืออาจต่างพื้นที่กัน ซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล ในการรวบรวม จัดการและดูแลข้อมูล (data curation) ที่กลุ่มคนเหล่านี้มีความสนใจ (interest) มีความสัมพันธ์ (relationship) มีการกระทำระหว่างกัน (interaction) มีความรู้สึก (sense) หรือมีพื้นฐานชีวิต (pattern of life) ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ‘จัดเก็บ-จัดการและดูแล-ใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนอย่างเหมาะสมและยั่งยืน’” ด้วยเหตุนี้ ชุมชนจึงมีอิสระในการเลือกข้อมูลที่จะจัดเก็บ และนำเสนอสู่สาธารณะได้ด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของศูนย์ฯ ในฐานะ “พี่เลี้ยง” ที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ในการจัดเก็บ จัดการและดูแลข้อมูล และออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลชุมชนที่ได้มา เพื่อเก็บรักษาและนำเสนอผ่านเว็บไซต์คลังข้อมูลชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดเก็บมาตามความต้องการของชุมชนอย่างเหมาะสม


ขั้นตอนการดำเนินงาน

ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้


ก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการดำเนินงานของชุมชนก่อนนำข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์คลังข้อมูลชุมชน สัมพันธ์โดยตรงกับ "วงจรชีวิตข้อมูลชุมชน" ซึ่งถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีแบบแผน และมีเป้าหมายในแต่ละขั้นตอน วงจรดังกล่าวเป็นการสร้างภาพจำลองไหลเวียนของข้อมูลชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด พร้อมกับแนะนำแนงทางการจัดการและดูแลรักษาข้อมูลที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ข้อมูลชุมชนที่เกิดขึ้นสามารถเข้าถึง ใช้ และใช้ซ้ำได้อย่างยั่งยืน รวมถึงนำเสนอบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในแต่ขั้นตอน และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละระดับ ทั้งนี้วงจรชีวิตข้อมูลชุมชนสามารถแบ่งได้เป็นสามส่วน ดังนี้


วงจรชีวิตข้อมูลชุมชน


ส่วนแรก พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านนอก หมายถึง “กลไกในการขับเคลื่อน” เพื่อให้เกิดการดูแลและรักษาข้อมูลตามวงจรชีวิต ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ

1. ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลที่ชุมชนมีแผนจะจัดเก็บ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกไว้แล้วในวัสดุที่จับต้องได้ (ภาพถ่าย สมุด ใบลาน ฯลฯ) และจับต้องมิได้ (ไฟล์ภาพนิ่ง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ) หรือเรื่องเล่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ประวัติศาสตร์บอกเล่า) ซึ่งยังมิได้รับการบันทึกไว้

2. การจัดการและดูแลรักษา (Curation) หมายถึง กิจกรรมการจัดการและดูแลรักษาข้อมูลตามวงชีวิตข้อมูลชุมชนที่จะเกิดขึ้น

3. เครือข่าย (Network) หมายถึง ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมจัดทำคลังข้อมูลชุมชน เช่น ศมส. สถาบันการศึกษา หน่วยงานในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมกิจกรรม อบต. วัฒนธรรมจังหวัด

4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล (Stakeholders) หมายถึง ผู้ให้ข้อมูล เจ้าของข้อมูล ทายาทเจ้าของข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลที่ชุมชนมีแผนกำลังจะจัดเก็บ สามารถเป็นได้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกชุมชน


กิจกรรมและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามวงจรชีวิตข้อมูลชุมชน


ข้อมูล-การจัดการและดูแล การจัดการและดูแลเครือข่าย เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล
กิจกรรม จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการและดูแลรักษาข้อมูลชุมชน ฝึกอมรมการจัดการและดูแลรักษาข้อมูลให้กับเครือข่าย (ชุมชน) ที่จะดำเนินงานร่วมกัน จัดเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น เพื่อเรียนรู้วิถีชุมชน หรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บ การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนด้วยตนเอง
ผลลัพธ์ ข้อมูลชุมชนที่มีคุณภาพทั้งในเชิงเนื้อหา (คำอธิบาย) และคุณภาพของไฟล์ดิจิทัล เครือข่าย (ชุมชน) มีทักษะในการจัดการและดูแลรักษาข้อมูล ชุมชนได้รู้จักและเข้าใจข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลเฉพาะ (องค์ความรู้ท้องถิ่น) ของชุมชนตนเองอย่างรอบรู้และลึกซึ้ง ชุมชนมีความเข้าใจ (รักและหวงแหน) ในสมบัติทางวัฒนธรรมของตน พร้อมทั้งเรียนรู้ที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้กับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ


ส่วนที่สอง วงกลม 5 วงที่ร้อยเรียงกัน หมายถึง “กิจกรรมดูแลและรักษาข้อมูล” เพื่อให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นสามารถเข้าถึง-ใช้-ใช้ซ้ำได้อย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้

1. การวางแผนก่อนเริ่มโครงการ (Planning) เพื่อวางแผนการทำงานเบื้องต้นทั้งหมดก่อนเริ่มโครงการ โดยพิจารณาในแง่ของยุทธศาสตร์ และขั้นตอนการดำเนินงานที่ควรมี เพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายวางไว้ โดยอาศัยขั้นตอนการจัดการและดูแลวงจรชีวิตข้อมูลชุมชน เป็นเงื่อนไขในการวางแผนการทำงาน และกำหนดมาตรฐานต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ

2. วิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูล (Getting) เพื่อกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการได้มาซึ่งข้อมูล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล ทั้งในเชิงกฎหมายและจริยธรรม การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้างและบันทึกข้อมูล และการกำหนดโครงสร้างและวิธีการใช้งานข้อมูลให้สอดคล้องไปกับวงจรชีวิตข้อมูล

3. การคัดเลือก การจัดทำรายการ และตรวจสอบข้อมูลที่ได้มา (Appraise, Cataloging, and Checking) กิจกรรมสำคัญที่ควรเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ “การพัฒนาหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกข้อมูลที่จะนำเข้าคลังเก็บข้อมูลชุมชน” จากนั้น จึงเป็นการจัดทำรายการข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ทั้งในเชิงเนื้อหาและคุณภาพของไฟล์ข้อมูล ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการนำเข้าและอธิบายในลำดับต่อไป

4. การนำเข้าและอธิบายข้อมูลในระบบ (Ingesting and Describing) เพื่อนำเข้าข้อมูลชุมชนที่ได้รับการประเมินและคัดเลือกแล้วเข้าสู่คลังเก็บข้อมูลชุมชน (Community Drive-CD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บและสงวนรักษาข้อมูลในระยะยาว จากนั้น จึงเป็นการสังเคราะห์และสร้างระเบียนข้อมูล (record) ในระบบบริหารจัดการข้อมูลชุมชน (Content Management System-CMS) พร้อมทั้งให้คำอธิบายตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ โดยศูนย์ฯ จะเป็นผู้อบรมวิธีการใช้งานระบบคลังข้อมูลชุมชนให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

5. การแบ่งปัน (Sharing) ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ กับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการและดูแลวงจรชีวิตข้อมูลชุมชน คือ การกำหนดรูปแบบการเข้าถึง ใช้งาน และนำข้อมูลกลับไปใช้ใหม่ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ ทั้งในเชิงกฎหมายและจริยธรรม รวมถึงแสวงหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุดนี้อย่างเหมาะสมร่วมกันกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล


ส่วนที่สาม วงกลมสองวงที่ซ้อนกัน หมายถึง “ข้อมูลชุมชน” ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ข้อมูลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลผ่านเครื่องมือศึกษาข้อมูลชุมชน คือ แผนที่เดินดิน ปฏิทินชุมชน และประวัติศาสตร์ชุมชน หรืออาจเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการอื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทำงานของแต่ละชุมชน

2. ข้อมูลเฉพาะ หรือองค์ความรู้ท้องถิ่น หมายถึง ข้อมูลที่ชุมชนได้คัดเลือกและสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วว่า “ข้อมูลชุดนี้มีความสำคัญต่อชุมชน และสามารถสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ หรือวิถีชีวิตชุมชนของตนได้” ข้อมูลชุดนี้ สามารถเป็นได้ทั้งข้อมูลที่ผูกติดกับวัตถุทางวัฒนธรรมของชุมชนที่เป็นรูปธรรม (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้) เช่น โบราณวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออาจเป็นเรื่องเล่าของชุมชนและความทรงจำส่วนบุคคลที่เป็นนามธรรม (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้) เช่น วิธีการผลิตและใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน คติในการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ เครื่องมือจับปลาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเฉพาะพื้นที่ ประเพณีหรือพิธีกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ความเชื่อที่เป็นลักษณะเฉพาะกลุ่ม


การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

เมื่อชุมชนได้รับการฝึกอบรมพื้นฐานการจัดการข้อมูลชุมชนจากศูนย์ฯ แล้ว พวกเขาจะแยกย้ายกันไปเพื่อเก็บข้อมูลชุมชนของตนตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ดี โครงการคลังข้อมูลชุมชนฯ มิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่การเก็บข้อมูลชุมชน เท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการและดูแลรักษาข้อมูลที่ได้มาด้วย เพื่อให้ข้อมูลสามารถเข้าถึง ใช้ และใช้ซ้ำได้อย่างยั่งยืน โดยมีระบบคลังข้อมูลชุมชนเป็นเครื่องมือสำคัญในการสงวนรักษาและเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ เครื่องมือชิ้นนี้ถูกออกแบบขึ้นให้สอดรับกับวงจรชีวิตข้อมูลชุมชนที่เกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้

วงจรชีวิตข้อมูลชุมชน

1. การจัดทำรายการข้อมูล – เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลเบื้องต้นตามประเด็นการเก็บข้อมูลของชุมชนก่อนนำเข้าระบบ

2. คลังเก็บข้อมูลชุมชน – เพื่อนำเข้าข้อมูลชุมชนที่ได้รับการประเมินและคัดเลือกแล้วว่าจะเก็บรักษาระยะยาวเข้าสู่ระบบ ระบบดังกล่าวถูกออกแบบให้มีลักษณะการทำงานคล้ายกับระบบ One Drive โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้อย่างถาวร ด้วยการสร้างแฟ้ม (folder) ตั้งชื่อแฟ้ม และนำเข้าข้อมูลได้ด้วยตนเอง พร้อมกับให้คำอธิบายรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ คำอธิบาย (ภาพประกอบ 10-11)

ระบบคลังเก็บข้อมูลชุมชนที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับระบบ One Drive


3. ระบบบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลชุมชน – เพื่อสร้างระเบียนข้อมูล (record) ด้วยการเลือกไฟล์ประกอบจากระบบคลังเก็บข้อมูลชุมชน ใน 1 ระเบียนข้อมูล ชุมชนสามารถแนบได้ทั้งไฟล์ภาพนิ่ง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียง หรือไฟล์เอกสาร จากนั้น จึงเป็นการให้คำอธิบายระเบียนข้อมูลที่ดัดแปลงจากชุดมาตรฐานการให้รายละเอียดข้อมูล Dublin Core Metadata ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 • ประเภท (Type)
 • รหัส (Identifier)
 • รูปแบบ (Format)
 • ชื่อเรื่อง (Title)
 • คำอธิบาย (Description)
 • หัวเรื่อง (Subject)
 • ขอบเขต (Coverage)
 • ผู้สร้างสรรค์ (Creator)
 • ผู้มีส่วนร่วม (Contributor)
 • สิทธิ์ (Rights)
 • ภาษา (Language)
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง (Relation)
 • แหล่งข้อมูล (Source)
 • ผู้จัดการและดูแล (Administrator)

 • 4. เว็บไซต์คลังข้อมูลชุมชน (Website) - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลชุมชนผ่านระบบ www เว็บไซต์นี้มีลักษณะเป็นเหมือนเว็บท่า (portal) ที่รวมชุมชนย่อยต่างๆ (micro site) เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ชื่อ “คลังข้อมูลชุมชน” โดยที่แต่ละชุมชนจะมีหน้าเว็บเพจและมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการข้อมูลภายในชุมชนตนเองได้อย่างอิสระ สามารถเลือกที่จะซ่อน หรือนำเสนอข้อมูลได้ตามความต้องการของชุมชน โดยมีศูนย์ฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบในภาพรวม (Super admin) ทั้งนี้ เว็บไซต์คลังข้อมูลชุมชนมีวิธีการเข้าถึง และสืบค้นข้อมูลผ่านทางแผนที่ รายชื่อชุมชน รูปแบบข้อมูล (ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง เอกสาร) และหมวดของข้อมูล (วัตถุทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงออกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ชุมชน เหตุการณ์ สถานที่ และบุคคล)

  แผนการดำเนินงาน

  ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา (2561-2562) ได้มีชุมชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการคลังข้อมูลชุมชนและเครือข่ายข้อมูลของศูนย์ฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 24 ชุมชน แต่ละชุมชนต่างมีความสนใจที่จะจัดเก็บ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนของตนเองในประเด็นที่แตกต่างกันออกไป เช่น วัตถุทางวัฒนธรรม (วัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ หรือเครื่องมือเครื่องใช้) ภาพถ่ายเก่า อาหารประจำชุมชน การแสดงทางวัฒนธรรม ตำนานและเรื่องเล่าเกี่ยวกับชุมชน ประเพณีและพิธีกรรม อย่างไรก็ดี เพื่อให้แต่ละชุมชนมีความรู้ และเครื่องมือในการเก็บและจัดการข้อมูลชุมชนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ศูนย์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการจัดการข้อมูลชุมชน” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้และทักษะที่จะได้รับ ไปดำเนินการเก็บและจัดการข้อมูลชุมชนของตนเอง

  เนื้อหาสำคัญของกิจกรรมฝึกอบรมดังกล่าว สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

  1. ภาคทฤษฎี - เพื่ออธิบายแนวคิดและขอบเขตของคลังข้อมูลชุมชน

  2. ภาคปฏิบัติ 1 (ในห้องเรียน) – เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการเก็บและจัดการข้อมูลชุมชน ผ่านกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม คือ

 • ทดลองจัดกลุ่มของกินของใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ยา อุปกรณ์สำนักงาน ขนมและอาหารสำเร็จรูป ภาพถ่ายเก่า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพื้นฐานในการจัดหมวดหมู่สิ่งของ
 • ฝึกทดลองทำแผนที่เดินดิน ปฏิทินชุมชน และประวัติชุมชนจากความทรงจำ
 • 3. ภาคปฏิบัติ 2 (ลงพื้นที่ภาคสนาม) เพื่อเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพของชุมชน และสัมภาษณ์ผู้อาวุโสของชุมชน พร้อมกับนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนที่เดินดิน ปฏิทินชุมชน และประวัติชุมชน

  4. การเขียนรายงาน - เพื่ออธิบายแนวทางการเขียนรายงานสรุปผลโครงการที่ชุมชนจะต้องส่งให้ศูนย์ฯ


  ข้อตกลงในการเข้าถึงและใช้งาน

  เนื่องจากการทำฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่สาธารณะ ดังนั้น ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ ที่ผลิตโดย ศมส. สมควรแก่การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และนำไปใช้ต่อให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุด ศมส. ยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีผู้ใช้ข้อมูลของเรา ทั้งการนำข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ของเราไปเผยแพร่ ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ภาพถ่าย แต่การนำข้อมูลไปใช้ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • ไม่ดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาหรือข้อความใดๆ จากเว็บไซต์คลังข้อมูชุมชน
 • ต้องให้เครดิต หรืออ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกชนิดที่นำไปเผยแพร่ว่ามาจากเว็บไซต์คลังข้อมูลชุมชน
 • ห้ามใช้ข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์คลังข้อมูลชุมชนเพื่อการพาณิชย์
 • เว็บไซต์คลังข้อมูลชุมชน ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0)
 • ***ในกรณีที่ท่านต้องการนำข้อมูลจากเว็บไซต์คลังข้อมูลชุมชนไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดติดต่อกับชุมชนเจ้าของข้อมูลโดยตรง ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ของชุมชนนั้น แต่หากไม่ปรากฎข้อมูลใดๆ ท่านสามารถติดต่อผ่านทางติดต่อเรา***

  อะไรคือ Creative Common

  Creative common หรือ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ มีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ โดยหากจะมีการนำข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลงานการศึกษาศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรไปใช้ ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ คือ อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง โดยเอกสาร/ข้อมูล ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ จะปรากฎสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์หมายถึง

 • Attribution icon (by) แสดงที่มา หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องประกาศอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล
 • Non Commercial icon (nc) ไม่ใช้เพื่อการค้า หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูลสำหรับจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น
 • No Derivative Works icon (nd) ไม่ดัดแปลง หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล เฉพาะงานที่เหมือนต้นฉบับทุกประการเท่านั้น ไม่ใช่งานที่ถูกแก้ไขดัดแปลง

 • สถิติ

  16303 ข้อมูลรูปภาพ ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
  193 ข้อมูลวิดีโอ ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
  44 ข้อมูลเสียง ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
  665 ข้อมูลเอกสาร ดาวน์โหลด 65 ครั้ง

  คณะทำงาน

  ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งอีเมล
  สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรีนักวิชาการsittisak.r@sac.or.th
  ปณิตา สระวาสีนักวิชาการpanita.s@sac.or.th
  ธันวดี สุขประเสริฐนักวิชาการthanwadee.s@sac.or.th
  นวพรรณ ภัทรมูลนักวิชาการnawapan.p@sac.or.th
  ดอกรัก พยัคศรีนักวิชาการthanwadee.s@sac.or.th
  ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุลนักวิชาการtanongsak.l@sac.or.th
  ศิราพร แป๊ะเส็งนักวิชาการsiraporn.p@sac.or.th
  ยุวดี ศรีห้วยยอดนักวิชาการyuwadee.s@sac.or.th
  นิสา เชยกลิ่นเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลnisa.c@sac.or.th
  สุธาสินี บุญเกิดเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลsutasinee.b@sac.or.th
  สมศักดิ์ แก้วนุชเจ้าหน้าที่ประสานงานsomsak.k@sac.or.th
  ศุภาพิชญ์ อุคำพันธ์เจ้าหน้าที่ประสานงานsuphapit.u@sac.or.th
  นวลพรรณ บุญธรรมนักวิชาการnuanphan.b@sac.or.th
  จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์นักวิชาการjutamas.l@sac.or.th
  พชระ โชติภิญโญกุลธ์นักวิชาการpachara.c@sac.or.th
  ศิวพงษ์ วงศ์คูณเจ้าหน้าที่โสตทัศน์siwapong.w@sac.or.th
  ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์เจ้าหน้าที่โสตทัศน์
  supakran.p@sac.or.th

  ติดต่อเรา


  ศูนย์มานุษยวิทยา (องค์การมหาชน)

  เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170

  อีเมล์: database@sac.or.th

  โทร: 0 2880 9429 ต่อ 3801