คลังข้อมูลชุมชน

เว็บไซต์ "คลังข้อมูลชุมชน" เป็นพื้นที่เก็บรวบรวม และนำเสนอข้อมูลสังคมวัฒนธรรมของชุมชนเครือข่าย ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่คนในชุมชนเป็นผู้จัดเก็บ จัดการ และเลือกที่จะนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการเสริมสร้างทักษะการจัดการข้อมูลดิจิทัลให้แก่ตัวแทนชุมชน โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ภายใต้แนวคิดการเคารพใน “สิทธิทางวัฒนธรรม” และ "สิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูล" เพราะเราเชื่อว่า "ไม่มีใครจะรู้จักตัวเราดีที่สุด เท่าตัวเราเอง"

แนะนำ

เรื่องเล่าชุมชน